متقاضیان انتخاب رشته کارشناسی ارشد 96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران، کد رشته های هر رشته در لیست زیر آمده است. دقت بفرمایید کد واحد دانشگاهی گچساران 149 می باشد:
1.فیزیولوژی ورزشی گرایش کاربردی کد:21455
2.روانشناسی عمومی کد: 20705
3.آموزش زبان انگلیسی کد:20312
4.مدیریت بازرگانی-گرایش بازاریابی    کد:21254
5.مدیریت بازرگانی-گرایش الکترونیک  کد: 21046
6.مدیریت صنعتی-مدیریت عملکردکد : 21043
7.مدیریت کسب و کار-رفتار سازمانی ومنابع انسانی کد:21339
8.زیست شناسی گرایش سلولی مولکولی کد :30541
9.زیست شناسی علوم جانوری-زیست شناسی سلولی تکوینی کد:30594
10.شیمی گرایش شیمی فیزیک کد:30313
11.شیمی گرایش آلی کد :30314
12.شیمی گرایش معدنی کد :30312
13.شیمی گرایش تجزیه کد: 30311
14.مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت  کد:40055
15.مهندسی برق گرایش کنترل  کد:40151
16.مهندسی شیمی گرایش پدیده انتقال  کد: 40273
17.مهندسی شیمی گرایش ایمنی بهداشت و محیط زیست کد :40354
18.مهندسی نفت گرایش بهره برداری  کد: 40341
19.مهندسی صنایع گرایش کیفیت و  بهره وری کد:40349
20.مدیریت کسب و کار گرایش مالی  کد:21335
21.مهندسی نفت-اکتشاف کد:40344
22.مهندسی نفت .حفاری  کد:40342
23.شیمی -نانو شیمی کد:30347
24.شیمی-فیتو شیمی  کد:30346
25.شیمی-کاربردی  کد:30310
26.حسابداری کد:21301
27.فقه ومبانی حقوق کد:20454
28.مدیریت صنعتی-تولید و عملیات  کد:21049
29.زبان و ادبیات فارسی  کد:20101
30.مهندسی شیمی -طراحی فرایند  کد:40253
31.مهندسی شیمی-فرآوری و انتقال گاز  کد :40025
32.مهندسی شیمی.فرایند جداسازی  کد:40275
33.مهندسی نفت-مخازن هیدرو کربنی کد:40035
34.مدیریت کشاورزی  کد:50256

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه پورتال دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران از فرم زیر استفاده نمایید .